Best Astrologer, Psychic Reader, Spiritual Healer, Traditional Healer

Ask A Question For Free

Best Astrologer, Psychic Reader, Spiritual Healer, Traditional Healer

Umkhuleko emimoyeni yamadlozi

Umkhuleko emimoyeni yamadlozi

Umkhuleko emimoyeni yamadlozi

Umkhuleko emimoyeni yamadlozi Amadlozi ayimimoya enithonyayo … UNkulunkulu unguMoya futhi amadlozi nawo ayiMimoya … loMoya ubaluleke kakhulu futhi. UNkulunkulu uyakuqondisa futhi akusize wenze izinqumo ezifanele. (P 16)
Ukuxhumana namadlozi kuyasiza,
Kuyindlela eya kuNkulunkulu … lapho ngikhuleka emadlozini.
Amadlozi ayakuqondisa futhi uma ungowomoya uyakholelwa kuwo.

Lapho ukholelwa kuzo, uzizwa ududuzekile.
Ogogo nomkhulu babekholelwa emadlozini futhi ngike ngibabone benokuthula ngemva kokuxhumana namadlozi. Isiza abantu bazizwe bengokomoya.


Ingokomoya ku-paradigm yase-Afrika ixhunywe nomuzwa wokuhlonipha abangasekho, ekugcineni oqondisa umuntu kuNkulunkulu futhi Ohlale Elalela . Iningi lababambiqhaza lalibheka okhokho njengabanamandla afanayo Aphezulu , amadlozi aphila ezweni lemimoya futhi asebenze njengemigudu phakathi kwemindeni yawo kanye nesigaba sobunkulunkulu.

Babhekwa njengabahlinzeki bokuphepha futhi babizwa ngezikhathi zeNhlekelele. Ngaphezu kwalokho, isiqondiso nezibusiso zabo zivame ukutholwa lapho amasiko afanelekile enziwa futhi kwenziwa iminikelo. Nakuba benikeza isiqondiso, isivikelo nezibusiso, bangase futhi bakhiphe isijeziso uma amasiko omndeni enganakwa.

Ngakho-ke wagomela ngokuthi ukwehluleka ukubabonisa inhlonipho efanele, kumema amashwa, ngakho ukuhlonipha kuqinisekisa izibusiso nesivikelo. Ngakho-ke lokhu kuxhumana okujulile namadlozi “okunamaphupho nemibono ebonakala sengathi ivela endaweni yamadlozi” kuhlala kungenye yezindlela ezingokomoya eziqakatheke kakhulu zokwamukela imilayezo enethonya empilweni nempilo enhle”.

Categories

RECENT PRODUCTS

Archives

To solve your problem Email, WhatsApp or Call me