Blog Articles

Rituales de sacrificio

Rituales de sacrificio

Rituales de sacrificio Rituales de sacrificio Los participantes también expresaron la opinión de que los rituales sacrificiales eran prácticas espirituales importantes que permiten pedir ayuda

Read More »

Rituales de limpieza

Rituales de limpieza Rituales de limpieza Se puede acceder a la espiritualidad a través de rituales o prácticas que ayudan a proporcionar significado y apoyo.

Read More »
Consulta con curanderos tradicionales

Consulta con curanderos tradicionales

Consulta con curanderos tradicionales Consulta con curanderos tradicionales Los curanderos tradicionales también juegan un papel importante en la espiritualidad africana.A veces, cuando las personas tienen

Read More »
Ukubonisana nabelaphi bendabuko

Ukubonisana nabelaphi bendabuko

Ukubonisana nabelaphi bendabuko Ukubonisana nabelaphi bendabuko nabo baneqhaza elibalulekile ngokomoya wase-Afrika.Kwesinye isikhathi abantu uma benezinkinga babize Inyanga emakhaya sekuhlwile lapho Inyanga izokhuleka ubusuku bonke ibenzele imithi

Read More »
Amasiko okuhlanza

Amasiko okuhlanza

Amasiko okuhlanza Amasiko okuhlanza Ingokomoya lingafinyelelwa ngokusebenzisa amasiko noma izinqubo ezisiza ukunikeza incazelo nokwesekwa. Imikhuba yokuhlanza ingolunye uhlobo lomkhuba ongokomoya owavela kudatha. Lokhu kuvame ukwenziwa

Read More »
Imikhuba yemihlatshelo

Imikhuba yemihlatshelo

Imikhuba yemihlatshelo Imikhuba yemihlatshelo Participants also expressed the view that that sacrificial rituals were important spiritual practices that allow help to be summoned from the

Read More »

Umkhuleko emimoyeni yamadlozi

Umkhuleko emimoyeni yamadlozi Umkhuleko emimoyeni yamadlozi Amadlozi ayimimoya enithonyayo … UNkulunkulu unguMoya futhi amadlozi nawo ayiMimoya … loMoya ubaluleke kakhulu futhi. UNkulunkulu uyakuqondisa futhi akusize

Read More »
Cleansing rituals

Cleansing rituals

Cleansing rituals Cleansing rituals Spirituality can be accessed through rituals or practices that help provide meaning and Support . Cleansing rituals are another type of

Read More »